Show simple item record

dc.contributor.advisorشانه بندی, داریوش
dc.contributor.authorدامن¬گیر, هوشنگ
dc.date.accessioned2020-02-17T07:55:05Z
dc.date.available2020-02-17T07:55:05Z
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/61523
dc.description.abstractسرطان معده (Gasteric cancer) یکی از شایع‌ترین سرطان¬ها در دنیا می‌باشد که مورتالیتی و موربیدتی بسیار بالایی دارد. شناخت زودهنگام و دقیق این بیماری می‌تواند تأثیر بسزایی در کنترل و درمان موفق‌تر آن داشته باشد. امروزه متیلاسیون ژن¬ها به‌عنوان ابزار تشخیصی در برخی از بدخیمی¬ها مطرح‌شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی نقش متیلاسیون RASSF2 در تشخیص و پیش‌آگهی سرطان معده از طریق مقایسه‌ی سطح متیلاسیون این ژن در نمونه‌های بافت توموری و نمونه‌های بافت حاشیه تومور در بیماران مبتلا به این سرطان است. روش‌ها و مواد: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 50 بیمار مبتلا به سرطان معده انجام شد . نمونه‌هایی از تومور و حاشیه‌ی تومور (۵/۰ تا ۳۰ میلی‌گرم) از بیماران با سرطان معده که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، جهت مطالعات مولکولی ارسال گردید. بررسی متیلاسیون به‌واسطه‌ی روش بی‌سولفیته کردن DNA و به دنبال آن بررسی به‌صورت نیمه کمی با استفاده از روشBisulfite Direct Sequencing MS انجام گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SPSS 22 و آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند. یافته‌ها: تعداد 47 بیمار بررسی و ۳ بیمار به خاطر عدم وجود اطلاعات کلینیکوپاتولوژی از مطالعه خارج شدند. بیشتر بیماران(4/57%) سن زیر ۵۵ سال داشتند و جنس مذکر بیشتر از مؤنث بود (55٪ در مقایسه با 45 ٪). درگیری لنف نودها در 28نفر از بیماران وجود داشت. میزان متیلاسیون پروموتور ژنRASSF2 در نمونه¬های توموری بیشتر از کنترل بود (64% در مقایسه با 31%). همچنین تفاوت معنی‌داری در میزان متیلاسیون پروموتور ژنRASSF2 در نمونه¬های توموری وجود داشت (95/3= odds ratio و ۰٫۰۰01= p value). ارتباطی بین سن، جنس و میزان متیلاسیون پروموتور ژنRASSF2 وجود نداشت هرچند میزان متیلاسیون در بیماران با درگیری لنف نود به‌طور معنی‌داری کمتر از بیماران بدون درگیری لنف نود بود (001/0 = p).en_US
dc.language.isofaen_US
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکیen_US
dc.subjectمتیلاسیونen_US
dc.subjectژنRASSF2en_US
dc.subjectسرطان معدهen_US
dc.titleبررسی متیلاسیون پروموتور ژنRASSF2برای تشخیص زودرس تومورهای معدهen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorاسودی, تورج
dc.identifier.docno609481en_US
dc.identifier.callno9481en_US
dc.description.disciplineپزشکیen_US
dc.description.degreeدکترای عمومیen_US
dc.citation.reviewerاسودی, تورج
dc.citation.reviewerشانه بندی, داریوش
dc.citation.reviewerهاشم زاده, شهریار
dc.citation.reviewerابوالقاسمی فخری, محمدبصیر
dc.citation.reviewerآژوغ, رامین


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record