Show simple item record

dc.contributor.advisorعلی وند, محمد رضا
dc.contributor.advisorمجدی, عباس
dc.contributor.authorحسام شريعتي, محمد بختيار
dc.date.accessioned2020-03-25T07:19:31Z
dc.date.available2020-03-25T07:19:31Z
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/61701
dc.description.abstractهدف از این مطالعه، مقایسه اثر دگزامتازون و آلدسترون بر مسیر ERK-mTOR در بیان ژن های مرتبط با پذیرندگی اندومتر رحم موش در مرحله لانه گزینی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه از 60 سر موش نژاد BALB/C استفاده شدکه به طور تصادفی به 6 زیر گروه تقسیم شدند. که شامل گروه های کنترل، دریافت کننده دگزامتازون، دریافت کننده آلدسترون (فلودروکورتیزون) ، دریافت کننده PP242، دریافت کننده دگزامتازون به همراه PP242 و گروه دریافت کننده آلدسترون (فلودروکورتیزون) و PP242 بوند. بعد از جفت گیری و تائید حاملگی، دارو های مذکور در صبح روز 4 و5 حاملگی برای گروه های حین لانه گزینی تزریق گردید و دو ساعت بعد از آخرین تزریق موش ها کشته شدند. بررسی هیستولوژیک بافت اندومتر رحم توسط رنگ آمیزی اختصاصی PAS و H&E انجام گرفت. سپس سلول های اندومتر به روش مکانیکی جداسازی شدند و وسترن بلات برای اندازه گیری مقدار پروتئین ها و Real Time Pcr نیز برای اندازه گیری کمی بیان ژن ها مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها : آلدسترون (فلودروکورتیزون) باعث تغییر شکل اپی تلیوم به حالت مکعبی و افزایش تکثیر سلولی در سلول های استروما در گروه حین لانه گزینی شدند. همچنین تزریق PP242 درست مثل گرو های دریافت کننده دگزامتازون در هردوگروه باعث تغییر شکل اپی تلیوم لومینال به حالت استوانه ای شد. از طرفی دیگر در سطح مولکولی در گروهای حین لانه گزینی تزریق آلدسترون (فلودروکورتیزون) منجر به افزایش بیان ژن های lif، hand2، msx-1، hb-egf و miRNA let7a و پروتئین های ERK1/2 وMTOR و کاهش muc-1، sgk1وenacα بیان شدند همچنین دگزامتازون باعث افزایش بیان muc-1، sgk1وenacα و کاهش بیان ژن های lif، hand2، msx-1، hb-egf و miRNA let7a و پروتئین های ERK1/2 وmTOR شدند. از طرفی تزریق PP242 موجب مهار فسفوریلاسیون پروتئین های ERK1/2، mTOR و 4EBP1 و کاهش بیان ژن های lif، hand2، msx-1، hb-egf، sgk1، enacα و miRNA let7a شد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکیen_US
dc.subjectدگزامتازونen_US
dc.subjectفلودروکورتیزونen_US
dc.subjectپذیرندگی اندومتر رحمen_US
dc.titleمقایسه اثر دگزامتازون و آلدسترون بر مسیر ERK-mTOR در بیان ژن های مرتبط با پذیرندگی اندومتر رحم موش در مرحله لانه گزینیen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorنیک نفس, بهروز
dc.identifier.docno609208en_US
dc.identifier.callno9208en_US
dc.description.disciplineعلوم تشریحیen_US
dc.description.degreePh. Den_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record