Show simple item record

dc.contributor.advisorمنصوری درخشان, سیما
dc.contributor.advisorامیری, شاهرخ
dc.contributor.authorحسن نژاد, رشاد
dc.date.accessioned2020-01-25T10:14:43Z
dc.date.available2020-01-25T10:14:43Z
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/61333
dc.description.abstractاختلال نقص توجه و بیش فعالی الگویی ثابت از رفتارهای بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری است و یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان است که تمامی جنبه های زندگی فرد را درگیر میکند. میزان وراثتADHD در مطالعات مختلف بین 60 تا 80 % گزارش شده است. درگیری سیستم های مربوط به کارکرد سروتونینرژیک سیستم عصبی درADHD در بسیاری از مطالعات تکرار شده است. با این حال مطالعات در توضیح اهمیت و جزییات مسیر های درگیرچه در سطح ژن ها چه در سطح نواحی درگیر مغزی تفاوت دارند. با استناد به این تفاوت در نتایج بدست امده و آگاهی روزافزون خانواده ها از این اختلال و کم بودن مطالعات انجام شده ی منطقه ای بر روی این موضوع، بر آن شدیم تا میزان شیوع ژن SCL6A4 را در دو گروه مورد و کنترل در جمعیت ترک تبارایران بررسی کنیم. روش اجرا: مطالعه ی حاضر در قالب موردی- شاهدی برای بررسی تفاوت پلی مورفیسم ناحیه ی پروموتور ژن SCL6A4 موسوم به 5HTTLPR طراحی و انجام شد. گروه بیماران متشکل از 77 نفر کودک مبتلا به ADHD زیر 12 سال بود و گروه کنترل کودکان زیر 12 سال و عاری از هر گونه اختلال روان پزشکی بودند. . دو الل مربوط به پلیمورفیسم 5HTTLPR موسوم به اللLو الل S در دو بازوی مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: تعداد 77 کودک با تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی و 100 کودک به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. از این تعداد 84 درصد پسر و 16 درصد دختر بودند. میانگین سنی جمعیت مطالعه شده 8.7 سال(±2.5 سال) بود. فراوان ترین ژنوتیپ مربوط به ژنوتیپ LS بود که 41% سهم را به خود اختصاص می داد. حاصل مقایسه ی ژنوتیپ ها بین دو گروه مورد و شاهد، P-valueمعادل 0.71 بود بدان معنی که بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر ژنوتیپ پلیمورفیسم 5-HTTLPR وجود نداشت.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکیen_US
dc.subjectبیش فعالی ژنen_US
dc.subjectاختلال نقص توجهen_US
dc.subjectژن SCL6A4en_US
dc.subjectپلیمورفیسم 5-HTTLPRen_US
dc.titleآنالیز مولکولی واریانت 5-HTTLPR ژن SLC6A4 در گروه کودک و نوجوانان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی درشمال غرب ایرانen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.supervisorشکاری خانیانی, محمود
dc.identifier.docno609442en_US
dc.identifier.callno9442en_US
dc.description.disciplineپزشکیen_US
dc.description.degreeدکترای عمومیen_US
dc.citation.reviewerشکاری, محمود
dc.citation.reviewerمنصوری درخشان, سیما
dc.citation.reviewerامیری, شاهرخ
dc.citation.reviewerعلیوند, محمدرضا
dc.citation.reviewerبسطامی, میلاد
dc.citation.reviewerامامعلی زاده, بابک
dc.citation.reviewerهریز چی قدیم, سپیده


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record