Now showing items 1-1 of 1

    • مقایسه میزان انحلالپذیری Cement CEM در دو محیط اسیدی و خنثی 

      قربانی, افسانه (دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی, 1399/6/25)
      مقدمه: حلالیت مواد پرکننده انتهای ریشه به شدت تحت تاثیر محیطی که در تماس با آن قرار دارند هستند. هدف از این مطالعه حلالیت CEM cement رادر دو محیط خنثی و اسیدی مقایسه می کند. روش کار: 40 حلقه فلزی پر شده با CEM Cement ...