Now showing items 1-1 of 1

    • بررسی فراوانی بیماری های سیستمیک در مبتلایان به لیکن پلان دهانی 

      احمدی, آیدین (دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده دندانپزشکی, 1398/5/15)
      مقدمه: در مطالعات انجام شده تا به امروز، مطالعه ای به بررسی جامع میزان بیماری های سیستمیک در مبتلایان به لیکن پلان، به طور همزمان با بیش از یک بیماری نپرداخته است بنابراین در این مطالعه، ضمن بررسی لیکن پلان با بیماری های ...